Sarawak ID | Register
Polls
Announcements

Pegangan dikecuali daripada cukai taksiran

Merujuk kepada Seksyen 62 (1) menyatakan bahawa semua pegangan di dalam pentadbiran sesebuah pihak berkuasa tempatan adalah berkadar KECUALI:

(a) Bangunan yang digunakan secara eksklusif untuk rumah ibadat agama

(b) Pegangan yang digunakan semata-mata sebagai pengkebumian awam atau tapak pembakaran mayat, dan dikekalkan dalam apa-apa syarat sebagaimana yang dikehendaki di bawah peraturan yang dibuat di bawah ordinan ini

(c) Pegangan yang diperakui secara bertulis oleh Pengarah Pendidikan Negeri untuk menjadi premis yang digunakan oleh Kerajaan Negeri dan Persekutuan atau mana-mana pihak berkuasa pendidikan yang diluluskan oleh Kerajaan Persekutuan, semata-mata sebagai tadika, sekolah, kolej atau universiti dan tidak dikendalikan berasas kepada keuntungan

(d) Pegangan yang dipunyai oleh institusi amal yang ditubuhkan di bawah Ordinan Amanah Amanah, 1994 [Cap.7] atau mana-mana undang-undang bertulis yang lain dan digunakan semata-mata untuk maksud amal sebagaimana yang ditakrifkan dalam Ordinan Amanah Amanah tersebut, 1994 [Cap.7]

(e) Pegangan milik dan diduduki oleh Kerajaan Negeri atau Persekutuan

(f) Pegangan milik dan diduduki oleh Pihak Berkuasa Tempatan