picture

 

PIAGAM PELANGGAN


 

1.

Memberi Respon kepada pengadu dalam tempoh dua puluh empat ( 24 ) jam dan status perlaksanaan tindakan ke atas aduan dalam tempoh tidak melebihi tiga ( 3 ) hari bekerja dari tarikh aduan diterima

2.

Permohonan pelan bangunan yang lengkap akan diproses dan dikemukakan kepada kepada agensi luar / seksyen dalaman yang berkaitan untuk ulasan dalam tempoh empat belas (14) hari bekerja.

3.

Pelan bangunan dibawa ke Mesyuarat Jawatankuasa Majlis dalam tempoh tidak melebihi empat belas (14) hari bekerja selepas mendapat kelulusan dari semua agensi yang berkaitan untuk kelulusan.

4.

"Occupation Permit" hendaklah dikeluarkan dalam tempoh dua (2) hari bekerja

5.

Semua tuntutan bayaran dibayar dalam tempoh sepuluh ( 10 ) hari bekerja

6.

Sampah domestik dikutip sekurang-kurangnya dua ( 2 ) kali seminggu dan mengikut jadual kutipan yang ditetapkan oleh Majlis

7.

Buku baru yang diperolehi melalui perolehan pihak berkuasa tempatan dan pinjaman berkelompok diproses dan dipamerkan untuk pinjaman dalam tempoh dua ( 2 ) bulan dari tarikh penerimaan

8.

Mengambil tindakan susulan dalam tempoh tiga (3) hari bekerja ke atas setiap kesalahan / pelanggaran undang-undang.

9.

Keputusan permohonan lesen perniagaan dikeluarkan dalam masa tiga ( 3 ) hari bekerja

10.

Bil cukai taksiran dihantar kepada pelanggan selewat-lewatnya pada 30 April dan 30 September pada setiap tahun

11.

Minit mesyuarat Majlis hendaklah disediakan dan diedarkan dalam masa tujuh    ( 7 ) hari bekerja

12.

Sekurang-kurangnya 95% pegawai Gred 22 dan ke atas menghadiri latihan sekurang-kurang 42 jam setahun

13.

Melaksanakan program pembangunan komuniti bersama penduduk / badan bukan kerajaan mengikut jadual yang dirancang dan dapat dilaksanakan lapan puluh lima peratus ( 85% ) dalam tahun semasa

14.

Sekurang-kurangnya lapan puluh lima peratus ( 85%) jumlah projek pembangunan yang diluluskan siap dilaksanakan dalam tahun semasa